Make your own free website on Tripod.com

เอกสารประกอบคำบรรยาย

กลยุทธ์ในการสร้างและสรรหาวิทยากร
การใช้ Microsoft Project มาใช้ในการรายงานและติดตามผลการปฏิบัติงานตามโครงการ
การประชาสัมพันธ์ของรัฐ
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การพัฒนาประสิทธิภาพข้าราชการ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร

บทความต่าง ๆ