Make your own free website on Tripod.com

รายงานการศึกษาดูงานด้านการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ประเทศญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ และฝรั่งเศส
ประเทศฟิลิปปินส์
ประเทศฮ่องกง

บทความต่าง ๆ