Make your own free website on Tripod.com


ประวัติส่วนตัว

เมนู
ประวัติ

ชื่อ-สกุล นายพุธทรัพย์ มณีศรี ข้าราชการบำนาญ
ส่วนราชการ สำนักงาน ก.พ. สำนักนายกรัฐมนตรี
ที่อยู่ปัจจุบัน 33 ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ 7 ห้วยขวาง กทม. 10320
โทรศัพท์ 0-2275 - 4033, 08-1935 - 8899, 08-3421-3335
โทรสาร 0-2691-0152

ประวัติการศึกษาและ ฝึกอบรม
 1. การศึกษา
  • การศึกษาบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
  • Master of Public Administration, University of Southern California, U.S.A.
 2. การฝึกอบรม
  • หลักสูตรนักบริหารระดับผู้อำนวยการกอง รุ่นที่ 26 จัดโดยสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ. (พ.ศ. 2533)
  • หลักสูตรนักบริหารระดับสูง หลักสูตรที่ 1 (นบส.1) รุ่นที่ 14 จัดโดยสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ. (พ.ศ. 2536)
ประวัติการทำงาน

- วิทยากรตรี-โท กองวิชาการ สำนักงาน ก.พ.
- นักวิเคราะห์งานบุคคลโท-เอก กองทะเบียนประวัติ สำนักงาน ก.พ.
- เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานบุคคล 5-7 กองตรวจสอบและทะเบียนประวัติ
- ที่ปรึกษาการศึกษา
  (เจ้าหน้าที่การศึกษา 7)
สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศ ออสเตรเลีย
- ผู้อำนวยการกอง
  (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานบุคคล 8)
กองนโยบายและค่าตอบแทนและสวัสดิการ
- ผู้อำนวยการกอง
  (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานบุคคล 8)
กองตรวจสอบและทะเบียนประวัติ
- เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานบุคคล 9 สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลภาครัฐ
- ผู้อำนวยการสถาบัน
  (เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 9)
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
- ผู้ช่วยเลขาธิการ ก.พ.
  (นักบริหาร 9)
ส่วนกลาง
- ที่ปรึกษาระบบราชการ
(เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานบุคคล 10)
ส่วนกลาง

ประสบการณ์
 1. การฝึกอบรม/พัฒนา
  • การดูงาน
   • ด้านการบริหาร
    # ที่ประเทศเดนมาร์ค นอร์เวย์ เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ปอร์ตุเกตุ ฟินแลนด์ เยอรมัน สวีเดน สเปน ออสเตรีย อิตาลี และสหรัฐอเมริกา
   • ด้านการบริหารงานบุคคล
    # ที่สำนักงาน ก.พ. รัฐคาลิฟอร์เนียและรัฐนิวยอร์ค สำนักงาน ก.พ. ออสเตรเลีย สำนักงาน ก.พ. มาเลเซีย และสิงคโปร์
   • ด้านเก็บรักษาทะเบียนประวัติข้าราชการและสำนักงานอัตโนมัติ
    # ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
   • ด้านการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
    # ที่ประเทศญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส มาเลเซีย ฮ่องกง และ ฟิลิปปินส์
  • สัมมนาด้าน Software Development for Public Personnel Management ที่เมืองอัมมัน ประเทศจอร์แดน
  • การบรรยายเป็นชุดเรื่อง Information Technology in Government ที่ กรุงโซล ประเทศเกาหลี
  • การประชุมเชิงปฏิบัติการ
   • Technical Working Group (การจัดทำโครงการสำหรับการประชุม ก.พ.อาเซียน) ที่เมืองตาไกไตย ประเทศฟิลิปปินส์
   • SYMLOG ที่กรุงบันดาเสรี เบกะวัน ประเทศบรูไน
   • The 2nd Workshop on ASEAN Resource Center on Information Technology Exchange (ARCIE) ณ เมืองโบกอร์ ประเทศอินโดนีเซีย
  • การประชุม
   • เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
    # จัดโดย American Society for Training and Development (ASTD) ประเทศสหรัฐอเมริกา
   • ด้านการบริหารงานบุคคล
    # ประชุม ก.พ. อาเซียน ครั้งที่ 7 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
    # ประชุม ก.พ. อาเซียน ครั้งที่ 8 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์
   • ด้าน Governance Innovations Building ที่กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ จัดโดย IOG
กรรมการสำคัญ อดีต
 1. เคยเป็นผู้แทน ก.พ. ใน อ.ก.พ. กระทรวงในกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักงานข่าวกรองแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และราชบัณฑิตสถาน
 2. เคยเป็น อ.ก.พ. ผู้แทนข้าราชการพลเรือนสามัญใน อ.ก.พ. สำนักงาน ก.พ. ทำหน้าที่ อ.ก.พ. กระทรวง และ อ.ก.พ. สำนักงาน ก.พ. ทำหน้าที่ อ.ก.พ. กรม
 3. เคยเป็น อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการตรวจสอบข้อมูลการบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือน
 4. เคยเป็น อ.ก.พ. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคลของ อ.ก.พ. สำนักงาน ก.พ. ทำหน้าที่ อ.ก.พ. กระทรวง อ.ก.พ. สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 5. เคยเป็น อ.ก.พ. สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 6. เคยเป็นประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ภายนอกของสำนักงาน ก.พ.
 7. เคยเป็นคณะกรรมการอำนวยการการรณรงค์ "หลอดเลือดดี ชีวีสดใส"
 8. เคยเป็นอนุกรรมและเลขานุการคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
 9. เคยเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 10. เคยเป็นรองประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนราชวินิต มัธยม
 11. เคยเป็นคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการ ป.ป.ช.
 12. เคยเป็นเลขาธิการมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด
 13. เคยเป็นกรรมการสภาวิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ
ปัจจุบัน
 1. เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประกอบโรคศิลป
 2. เป็น อ.ก.พ. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคลของ อ.ก.พ. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 3. เป็นกรรมการในคณะกรรมการการกำหนดตำแหน่งระดับสูงของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 4. เป็นกรรมการในคณะกรรมการการกำหนดตำแหน่งระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 5. เป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 6. เป็นกรรมการในคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 7. เป็นกรรมการมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด
 8. เป็นประธานคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมการศาสนา
 9. เป็นกรรมการในคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 10. เป็นกรรมการคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
 11. เป็นอนุกรรมการบริหารงานบุคคลประจำวิทยาเขตเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ผลงานด้านการเป็นวิทยากรและการบรรยาย
 1. เป็นผู้บรรยายเรื่องการประชาสัมพันธ์ในหน่วยงานของรัฐให้แก่นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 2. เป็นผู้บรรยายเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้แก่นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยนเรศวร ข้าราชการของประเทศต่าง ๆ ที่อบรมที่ Asian Institute of Technology และข้าราชการในส่วนราชการต่าง ๆ
 3. เป็นผู้บรรยายด้านการบริหารงานบุคคลให้แก่ข้าราชการในส่วนราชการต่าง ๆ
 4. ได้รับเชิญให้เป็นผู้เสนอผลการสัมมนา เรื่อง New Wave Leaders ในการประชุมนานาชาติ เรื่อง Governance Innovations ที่กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ (พ.ศ. 2539)
ผลงานริเริ่มที่สำคัญ
 1. การนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการเก็บรักษาทะเบียนประวัติข้าราชการ
 2. เสนอแนะและจัดทำระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. 2530
 3. การจัดทำโครงการพัฒนาข้าราชการด้วยการฝึกอบรมทางเคเบิลทีวี
 4. การวางระบบงานต่าง ๆ ของอาคารสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือนที่ก่อสร้างใหม่ที่จังหวัดนนทบุรี
 5. การจัดทำ Homepage ของสำนักงาน ก.พ.
 6. การนำ Microsoft Project มาใช้ในการติดตามแผนงาน/โครงการ
เกียรติประวัติที่ได้รับ

       ศิษย์เก่าดีเด่นในงานครบรอบ 100 ปี สถาบันราชภัฎ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา (พ.ศ. 2539)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ
- 5 ธันวาคม 2542         มหาวชิรมงกุฎ
- 5 ธันวาคม 2538         ปฐมาภรณ์ช้างเผือก
- 5 ธันวาคม 2535         ปฐมาภรณ์มงกุฎไทย
- 5 ธันวาคม 2534         เหรียญจักรพรรดิ์มาลา
- 25 สิงหาคม 2527       เหรียญรัตนาภรณ์ ชั้น 5


^TOP