Make your own free website on Tripod.com


ประวัติส่วนตัว
ที่ติดต่อ
ครอบครัว
บทความต่างๆ
เมนู


E-mail
puthsup@ocsc.go.th
ประวัติ

ชื่อ-สกุล นายพุธทรัพย์ มณีศรี
ตำแหน่งปัจจุบัน ที่ปรึกษาระบบราชการ (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานบุคคล 10)
สถานที่ทำงาน สำนักงาน ก.พ.
โทรศัพท์ 628 - 6206, 281 - 3333 ต่อ 1409
โทรสาร 628-6207

ประวัติการศึกษา ฝึกอบรมและดูงาน
 1. การศึกษา
  • การศึกษาบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร Master of Public Administration, University of Sonthern California, U.S.A.
 2. การฝึกอบรม
  • หลักสูตรนักบริหารระดับผู้อำนวยการกอง รุ่นที่ 26 จัดโดยสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ. (พ.ศ. 2533)
  • หลักสูตรนักบริหารระดับสูง หลักสูตรที่ 1 (นบส.1) รุ่นที่ 14 จัดโดยสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ. (พ.ศ. 2536)
ประวัติการทำงาน

- วิทยากรตรี-โท กองวิชาการ สำนักงาน ก.พ.
- นักวิเคราะห์งานบุคคลโท-เอก กองทะเบียนประวัติ สำนักงาน ก.พ.
- เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานบุคคล 5-7 กองตรวจสอบและทะเบียนประวัติ
- ที่ปรึกษาการศึกษา
  (เจ้าหน้าที่การศึกษา 7)
สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศ ออสเตรเลีย
- ผู้อำนวยการกอง
  (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานบุคคล 8)
กองนโยบายและค่าตอบแทนและสวัสดิการ
- ผู้อำนวยการกอง
  (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานบุคคล 8)
กองตรวจสอบและทะเบียนประวัติ
- เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานบุคคล 9 สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลภาครัฐ
- ผู้อำนวยการสถาบัน
  (เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 9)
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
- ผู้ช่วยเลขาธิการ ก.พ.
  (นักบริหาร 9)
ส่วนกลาง

ประสบการณ์
 1. การฝึกอบรม/พัฒนา
  • การดูงาน
   • ด้านการบริหาร
    # ที่ประเทศเดนมาร์ค นอร์เวย์ เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ปอร์ตุเกตุ ฟินแลนด์ เยอรมัน สวีเดน สเปน ออสเตรีย อิตาลี และสหรัฐอเมริกา
   • ด้านการบริหารงานบุคคล
    # ที่สำนักงาน ก.พ. รัฐคาลิฟอร์เนียและรัฐนิวยอร์ค สำนักงาน ก.พ. ออสเตรเลีย สำนักงาน ก.พ. มาเลเซีย และสิงคโปร์
   • ด้านเก็บรักษาทะเบียนประวัติข้าราชการและสำนักงานอัตโนมัติ
    # ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
   • ด้านการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
    # ที่ประเทศญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส มาเลเซีย ฮ่องกง และ ฟิลิปปินส์
  • สัมมนาด้าน Software Development for Public Personnel Management ที่เมืองอัมมัน ประเทศจอร์แดน
  • การบรรยายเป็นชุดเรื่อง Information Technology in Government ที่ กรุงโซล ประเทศเกาหลี
  • การประชุมเชิงปฏิบัติการ
   • Technical Working Group (การจัดทำโครงการสำหรับการประชุม ก.พ.อาเซียน) ที่เมืองตาไกไตย ประเทศฟิลิปปินส์
   • SYMLOG ที่กรุงบันดาเสรี เบกะวัน ประเทศบรูไน
   • The 2nd Workshop on ASEAN Resource Center on Information Technology Exchange (ARCIE) ณ เมืองโบกอร์ ประเทศอินโดนีเซีย
  • การประชุม
   • เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
    # จัดโดย American Society for Training and Development (ASTD) ประเทศสหรัฐอเมริกา
   • ด้านการบริหารงานบุคคล
    # ประชุม ก.พ. อาเซียน ครั้งที่ 7 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
    # ประชุม ก.พ. อาเซียน ครั้งที่ 8 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์
   • ด้าน Governance Innovations Building ที่กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ จัดโดย IOG
ผลงานด้านการเป็นวิทยากรและการบรรยาย
 1. เป็นผู้บรรยายด้านการบริหารงานบุคคลให้แก่ข้าราชการในส่วนราชการต่าง ๆ
 2. เป็นผู้บรรยายด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้แก่ข้าราชการในส่วนราชการ ต่าง ๆ และบรรยายเป็นภาษาอังกฤษให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ Asian Institute of Technology
 3. ได้รับเชิญให้เป็นผู้เสนอผลการสัมมนา เรื่อง New Wave Leaders ในการประชุมนานาชาติ เรื่อง Governance Innovations ที่กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ (พ.ศ. 2539)
ผลงานริเริ่มที่สำคัญ
 1. การนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการเก็บรักษาทะเบียนประวัติข้าราชการ
 2. เสนอแนะและจัดทำระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. 2530
 3. การจัดทำโครงการพัฒนาข้าราชการด้วยการฝึกอบรมทางเคเบิลทีวี
 4. การวางระบบงานต่าง ๆ ของอาคารสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือนที่ก่อสร้างใหม่ที่จังหวัดนนทบุรี (ขณะนี้เปิดใช้งานแล้ว)
 5. การจัดทำ Homepage ของสำนักงาน ก.พ.
 6. การนำ Microsoft Project มาใช้ในการติดตามแผนงาน/โครงการ
เกียรติประวัติที่ได้รับ

       ศิษย์เก่าดีเด่นในงานครบรอบ 100 ปี สถาบันราชภัฎ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา (พ.ศ. 2539)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ

- 5 ธันวาคม 2542 มหาวชิรมงกุฎ
- 5 ธันวาคม 2538 ปฐมาภรณ์ช้างเผือก
- 5 ธันวาคม 2535 ปฐมาภรณ์มงกุฎไทย
- 5 ธันวาคม 2534 เหรียญจักรพรรดิ์มาลา
- 25 สิงหาคม 2527 เหรียญรัตนาภรณ์ ชั้น 5

ที่ติดต่อ

 • ที่ทำงาน :
  สำนักงาน ก.พ.
  ถนนพิษณุโลก
  ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
  โทรศัพท์ 628 - 6206, 281 - 3333 ต่อ 1409
  โทรสาร 628-6207
 • บ้าน :
  33 ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ 7 (ซอยไพศาล )
  ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
  โทรศัพท์/โทรสาร 275-4033
 • อีเมลล์ :
  puthsup@infonews.co.th
  puthsup@ocsc.go.th
 • อื่น ๆ :
  มือถือ (01) 647-2208
  เพจ 1188 - 6315468


^TOP